De participatie
expert

Aanpak

 

Bewustwording

Bewustwording, dat is het sleutelwoord.

Ben je bewust van de manier waarop je met de ander communiceert?

Ben je bewust van het gedrag dat je zelf vertoont en de reactie van een ander op dit gedrag van jou?

Ben je bewust van het feit dat je vanuit je eigen referentiekader naar de wereld kijkt?

AlphaMediation biedt middels training en coaching een veilige omgeving waarin geoefend kan worden. We gaan op zoek naar belangen die er daadwerkelijk toe doen en onderzoeken de ontstane patronen en gedragsneigingen. 

Om dit inzichtelijk te maken bieden we groepstrainingen aan en lopen desgewenst ook mee in de praktijk via een coaching on the job.

Omgeving 

Wij begrijpen dat overheden opereren in een wereld die zowel politiek, als bestuurlijk gezien erg complex is. Daarnaast hebben we te maken met een maatschappij die steeds mondiger wordt en die aan verandering onderhevig is. Binnen dit spanningsveld heeft de overheid bepaalde taakstellingen te vervullen. Bij de uitrol van projecten zien we een continue strijd om het project in tijd en kosten zo optimaal mogelijk uit te voeren en de omgeving hierin (vroegtijdig) te betrekken. 

Onze aanpak richt zich op het vroegtijdig inzichtelijk maken van (juridische) knelpunten en de daaraan ten grondslag liggende belangen. Mensen zoeken naar juridische wegen als ze niet gehoord worden. Het zijn de soms jarenlange juridische procedures die een project ernstige vertraging opleveren en die zorgen voor escalatie tussen overheid en burger. Om inzicht te verkrijgen in eventuele juridische knelpunten (en om deze voortijdig te kunnen tackelen) is het vaak noodzakelijk om met de omgeving, de stakeholders, in gesprek te gaan. Om zicht te krijgen in wat de ander daadwerkelijk wil, hebben wij een aanpak bedacht die nauw aansuit bij het gedachtegoed van de informele aanpak en procedurele rechtvaardigheid. 

Doel van deze aanpak is om enerzijds de belangen in kaart te brengen en anderzijds om de omgeving mee te nemen in het proces. Dit laatste houdt in dat bijvoorbeeld burgers helder uitleg krijgen over de te volgen procedures. Wanneer hebben zij bijvoorbeeld de mogelijkheid tot inspraak? Wat houden deze inspraakmomenten in? Kan er op dat moment echt invloed worden uitgeoefend door de burger of is het meer een vorm van voorlichting? Hoe zit het bijvoorbeeld met de lusten- en lastenverdeling? Hoe ga je om met weerstand uit de omgeving? 

Door vroegtijdig met de omgeving op belangenniveau te communiceren voorkom je conflicten, langdurige procedures en escalatie. 

Bewustwording ziet ook op risico’s die je loopt tijdens participatietrajecten. Neemt de overheid van de ingebrachte argumenten en alternatieven niet of nauwelijks notie, dan voelt de burger zich namelijk niet serieus genomen. Dit is extra schadelijk voor het draagvlak van het besluit en het vertrouwen in de overheid. Participatie kan onvrede dus ook juist vergroten als hiermee niks wordt gedaan.

We hebben een uitgebreid participatiepakket ontwikkeld dat duidelijk inzicht geeft in het kiezen van de juiste vorm van participatie in het concrete geval.

Beweging

Van intern en reactief, naar extern en proactief werken vergt van organisaties een beweging. De menselijke factor is daarbij belangrijk. Soms moet kritisch gekeken worden naar “houding en gedrag” van medewerkers en leidinggevenden. Onze mensen hebben ervaring met verandertrajecten binnen de overheid en kunnen ook op dat gebied adviseren en verbetervoorstellen doen. Dit kan betekenen dat werkprocessen worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd en/of dat medewerkers en leidinggevenden een coaching wordt aangeboden ter versterking van competenties.

Kiezen voor de juiste vorm is dankzij een weerbarstige praktijk vaak lastig. Maatwerk is daarom altijd noodzakelijk! Wij gaan samen met u onderzoeken wat nodig is.

Bemiddeling

Wij werken samen met een team (register-)mediators. Zij hebben veel ervaring opgedaan binnen de overheid met (team-)bemiddelingen. Daarnaast staat Jo-Anne Damen binnen de overheid hoog aanschreven als leefomgevingsmediator. Zij bemiddelt veel in complexe conflicten tussen overheid en burgers waarbij sprake is van een veelvoud aan belangen en uiteenlopende standpunten.  

Juridische Advisering

Naast omgevingsvraagstukken, wordt ook regelmatig een beroep op onze juridische kennis en kunde gedaan. Wij zijn juridisch onderlegd (Wo-niveau) en  zijn onderscheidend in het opstellen van contracten die juridisch dekkend en bovenal gebruiksvriendelijk en leesbaar zijn. 

Kosten Specificering

We beginnen bij opdrachtgevers altijd met een intakegesprek om de behoeftevraag en de (gewenste) organisatienormen zo concreet mogelijk boven tafel te krijgen. Naar aanleiding daarvan wordt een concreet plan voorgesteld, inclusief een gespecialiseerd overzicht van de daarmee samenhangende kosten. 

Referenties zijn aanwezig en op aanvraag beschikbaar. 

 

Alpha Mediation
06 - 81 35 36 00
j.damen@alphamediation.nl